Thông báo về tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc 2, bậc 3-5 – Tháng 7/2020